Våbenhuset

I våbenhuset er det første man lægger mærke til den meget store gravsten til venstre for indgangsdøren til kirken. Det er en sandsten med udskåret relief fra år 1560 sat som minde over kongelig lensmand på Lammehave Jørgen Skinckel og Margaretha Valkendorph. Stenen er flyttet fra sin oprindelige plads i kirkegulvet foran knæfaldet.

Den bærer indskriften: "Her ligger begraven ærlig og velbyrdig Mand: Jørgen Skinckel til Lamme hauffue og døde der i samme Gaard Anno MDLX (1560) den 25. Marti med sin kjære Hustru velbyrdig og gudfrygtig Margrete Walkendorph til Glorup, som hensov i Herren.........(årstal mangler)...Gud give dennem og os alle en salig Opstandelse".

Efter Skinckels død beholdt Margaretha Valkendorph patronsretten til kirken, således at hun har haft afgørende indflydelse på bla. hvilken præst, der skulle kaldes til embedet.

Til højre for indgangsdøren ses præstetavlen med fortegnelse over sognets præster, samt en ny præstetavle i glas, opsat i 2007 da den gamle tavle var skrevet ud.

Endnu en indmuret mindesten findes i våbenhuset: stenen over Knud Degn. Den bærer den pudsige indskrift: "Under denne Steen hviler Knud Degns døde Ben, til Gud vil, de skal op igjen, og Maren Andersdaat min kjære, vi leve vist hos Gud vor Herre. 1658 Michel Hogerup Degn og Maren Knudsdaat begærer og her at hvile. De lod disse Ord her stiile. 1690 døde hun 1706 døde hand."

I de små vinduer i våbenhuset har maleren Svend Havsteen-Mikkelsen i 1980 skabt to glasmosaikruder med inspiration fra Davids salme 121: "Herren bevare din udgang og din indgang fra nu og til evig tid"